Risto Sinkko: Tutkimustuloksia ruotsalaisista koronakriisissä – testi

ST Risto Sinkko

Suomen puolustusministeriön yhteydessä toimivaa Maanpuolustuksen Suunnittelukuntaa (MTS) vastaava toimija Ruotsissa MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) on tutkinut kansalaisten mielipiteitä koronakriisin aikana. Tutkimussarjan viimeinen raportti toimii yhteenvetona.

Suomessa ei vastaavia tutkimuksia ole toistaiseksi ilmestynyt. Puolueiden kannatusmittaukset kertovat, että naapurissamme muutokset ovat olleet samansuuntaisia kuin meillä. Hallituspuolue Sosialidemokraatit on kasvattanut kannatustaan ja keskeisenä oppositiopuolueena pidetty Ruotsidemokraatit on menettänyt kannatustaan. Tältä pohjalta voidaan varovasti arvioida, että muutkin muutokset kansalaisten mielipiteissä ja toiminnassa ovat Ruotsissa samansuuntaisia kuin meillä.

Edellisessä artikkelissani kirjoitin muutoksista politiikan toimijoihin kohdistuvasta luottamuksesta ja sen alenemisesta pandemiaviikkojen aikana. Nyt MSB:n raportoimien tulosten mukaan Ruotsissa on käynyt samoin. MSB:n koronabarometrissa on yhteensä 8 124 vastaajaa aikavälillä 21. maaliskuuta – 7. kesäkuuta 2020. Tavoitteena oli tehdä 100 haastattelua päivässä. Netin yli tehdyn tietojenkeruun toteutti Kantar Sifo.

Keskeistä tulosten mukaan on huolestuneisuus työllisyydestä eli työttömyyden lisääntymisestä sekä yritysten talouden ongelmista. Luottamus sairaanhoitoon laski tutkimusjakson aikana, silti 67 % tutkituista luotti tutkimusjakson lopussa kansanterveysviranomaisiin. Hallituksen luottamus laski alle ehdottoman enemmistön rajan ja oli 49 %. Eri arvioiden mukaan hallituksen toimintakyky ei ole uhanalainen. Ruotsissa ei kriisissä tehdä poliittisia päätöksiä samaan tapaan kuin meillä, vaan keskeisessä asemassa ovat asiantuntijoiden ratkaisut.

Maaliskuussa Suomessa ilmeni lääkkeiden hamstrausta ja äskettäin julkistettujen tietojen mukaan se johti jopa joidenkin lääkkeiden toimitusvaikeuksiin. Vastaavasta ilmiöstä Ruotsista ei ole tietoja. MSB:n raportin mukaan noin kolmasosa tutkituista oli huolestunut lääkepulasta. Viime vuoden lopulta käytettävissä olevan vertailutiedon mukaan epidemia ei kuitenkaan lisännyt pelkoa lääkkeiden loppumisesta.

Asiantuntija-arvioita

MSB järjesti yhdessä Lontoossa toimivan RUS:n (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies) kanssa valittujen asiantuntijoiden (leading thinkers) kokouksen 19. päivä toukokuuta 2020. MSB kuvaa kokousta pyöreänpöydän keskusteluna. Aiheena oli kriisinkestävyyden ja turvallisuuden parantaminen pandemian jälkeisessä maailmassa (Revamping Crisis Resilience and Security in the Post-Pandemic World). Esitetyistä näkemyksistä on julkaistu yhteenveto.

Raportti ei käsittele Suomea eikä suomalaisia ollut mukana. Poimin tähän muutamia kohtia, joiden voi katsoa soveltuvan meillekin. Kokoukseen osallistujia pyydettiin esittämään lessons learnt -tyyppiset näkemyksensä.

Amerikkalainen Craig Fugate (Chief Emergency Management Officer, One Concern) esitti näkemyksenään, että taloudellinen tehokkuus on kriisinkestävyyden vihollinen. Hänen mukaansa hoitotyössä tarvittavien suoja- ja muiden välineiden toimitusketju toimii globaalisti normaaliaikana hyvin, mutta pandemian oloissa ei. Tärkein syy on tuotannon siirtäminen maan rajojen ulkopuolelle.

Fugate kiinnittää huomiota myös siihen, että kansalaisille on tiedotettava riittävästi. Ihmisten on voitava tehdä oikeaan informaatioon perustuvia päätöksiä. Kriisin oloissa viranomaiset pelkäävät kertoa huonot uutiset ja aiheuttavansa paniikkia. Olemassa olevissa riskeistä on kuitenkin kerrottava. Tiedottamisen hyvin hoitaneissa maissa hänen mukaansa oli nähtävissä kansalaisten noudattavan hyvin annettuja ohjeita.

Suomen poliitikkojen ja viranomaisten tiedottamisen analyysi odottaa toistaiseksi tekijäänsä. Samoin on odotettavissa arviointi siitä, kuinka hoitohenkilökunnan ja kansalaisten tarvitsemien suojavarusteiden jakelussa onnistuttiin ja kuinka luotettavasti mahdollisista puutteista onnistuttiin kertomaan.

Turvallisuus talouden näkökulmasta

RUS:n raportissa todetaan myös, että turvallisuudessa on taloudellinen puolensa. Pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet jäädyttivät talouden toimintaa. Osalle kansalaisista se merkitsee oman taloudellisen toimintakyvyn heikkenemistä ja sitä kautta syntyy ongelmia oman terveyden hoitamisessa. Syrjäytyminen yhteiskunnan normaaleista toiminnoista tuottaa lisää epätoivottavia ilmiöitä, levottomuutta ja jopa rikollisuutta.

Kesäkuun 22. päivänä julkistettiin pohjoismainen maksukykytutkimus, jota Suomessa edustaa Lowell Oy. Raportin mukaan koronapandemia koski pahiten suomalaisten taloutta verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan. Suomessa on eniten pelkoa työpaikan menetyksestä. 40 % työssäkäyvistä oli aiheesta hieman tai todella huolissaan.

Suomalaisilla oli tutkimuksen mukaan eniten ongelmia suoriutua yllättävistä menoista. Suomalaisista 25 prosenttia kertoi, että 500 euron yllättävän menon maksaminen olisi vaikeaa tai mahdotonta. Tanskassa vastaava osuus oli 18 % ja Ruotsissa 14 %. Suurempien ennakoimattomien kulujen hoitaminen on vielä vaikeampaa, raportti kertoo. Suomalaisista vain 25 % selviäisi 3000 euron menon maksamisesta ”hyvin helposti”.

Kriisin jälkeen

Poliittisessa tilanteessamme odotamme, millaisia ratkaisuja hallitus tekee kriisin aiheuttaman kansantalouden vahingon korjaamiseksi. Suhteutettuna kansalaisten kokemukseen oman talouden heikentyneestä tilanteesta ei helppoja ratkaisuja kenties löydy.

Kriisiasiantuntijoiden mukaan kansan menettäessä luottamuksensa hallitukseen ja hallintoon hallitus ei enää johda kriisiä. Suomessa ja Ruotsissa luottamus hallitukseen on alentunut kriisin seurauksena, mutta onneksi ei kuitenkaan niin paljon, että hallituksen asema olisi kyseenalainen.

Kriisitilanteesta nähdään, että hallituksen toiminta ja johtaminen on tasapainoilemista monen vaikuttavan tekijän suhteen. Kansalaiset on saatava noudattamaan annettuja ohjeita ja määräyksiä ainakin riittävästi. Väärien käsitysten eli tarkoituksellisen tai sattumanvaraisen dis- ja misinformaation leviämisen vaikutukset on torjuttava. Yksilökohtaisesti se tarkoittaa pelkoreaktioiden tai suorastaan paniikin välttämistä ja toisaalta omien henkilökohtaisten tavoitteiden tai etujen rajoittamista yhteiseksi hyväksi.

Talouden toimivuuden kannalta annetut rajoitukset eivät saa olla ylimitoitettuja. Vaikka tavoitteena on kansalaisten terveydentilan suojeleminen voivat talouden rajoitukset kiertyä monivaiheisesti takaisin terveyden ongelmien lisääntymiseen. Nyt jo tiedetään myös, että terveydenhoitoon syntyneiden jonojen purkaminen kestää ainakin vuoden loppuun.

Risto Sinkko
Majuri res, ST, Senior Analyst Insight360 Oy

***

Linkit kirjoituksessa käytettyihin lähteisiin:

Kantar: Rapport om förtroende, oro och beteende under coronakrisen

RUSI: Revamping Crisis Resilience and Security in the Post-Pandemic World

Lowell: Tutkimus – Suomalaiset kokevat koronatilanteen Pohjoismaiden synkimmin

Lowell: Effects of the Corona pandemic Nordic comparison

Testi

Mentorin merkintöjä 26 – Organisaatiokulttuuri resilienssin ja tilannetietoisuuden peruskivenä

Pekka Kurvinen

Kulttuuri on monitasoinen ilmiö, jota viitoittavat muiden muassa kansalliset, etniset, uskonnolliset ja kielelliset sekä yhteisö- tai organisaatio tasot. Kuinka kulttuuriset tavat ja tottumukset saadaan toimimaan globaalissa maailmassa, miten organisaatiokulttuuri vaikuttaa yksilön resilienssiin – joustamiseen ja sopeutumiskykyyn – ja kuinka organisaatiokulttuurin merkitykseen suhtaudutaan puolustusvoimien eri joukoissa?

Viime kevättalvena menehtyneen alankomaalaisen kulttuurintutkijan Geert Hofsteden ajatukset näyttäytyvät merkittävinä myös Puolustusvoimien transformationaalisessa syväjohtamisessa. Hofstede (mm. 2001, 2010) esitti, että yksilön toimintaa ohjaavat kolmen tason tekijät. Ne ovat kaikille yhteinen, peritty ihmisluonto, opittu yhteisöllinen kulttuuri sekä opittu ja peritty persoona.

Ihmisen perityn ja opitun käyttäytymisen ansiosta joukon osana toimiessaan syntyy vääjäämättä riippuvuussuhteita, normeja ja oletuksia, joiden mukaisesti yksilön tulee kyetä käyttäytymään voidakseen toimia joukon jäsenenä. Jälkimmäiset voivat lisäksi sisältää useita alatasoja. Puolustusvoimakontekstissa voi erottaa vaikkapa puolustushaarojen, aselajien ja joukko-osastojen itsenäisiä kulttuurisia piirteitä. Kaikkinensa kulttuurissa on kuitenkin Hofsteden mukaan kyse joukkokohtaisesta mielen ohjelmoinnista, identifikaatiosta, joka erottaa eri yhteisöihin kuuluvat ihmiset muista.  Leimallista on organisaatiokulttuurin sosiaalinen rakenne, historiaperu ja osien tuottama synergia. Tekijät ilmenevät sekä arjen valinnoissa, toiminnoissa että rituaaleissa ja symboleissa.

Kuva: Syväjohtamisen malli, Johtajan käsikirja 2012

Hofstede kuvaa kulttuurin rakentumisen sipulimalliseksi. Siinä kulttuuri jakautuu sipulin kuoren tavoin neljään eri tasoon, jotka jakautuvat pintatekijöistä syvimpiin, arvoihin. Ydintason arvot ovat hyvän ja pahan kaltaisia oikeellisuuden valintoja. Pintatasot voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen. Yhtäältä rituaalit viittaavat tiettyihin yhteisiin aktiviteetteihin tai tapoihin, jotka ylläpitävät ja kehittävät yhteisöllistä merkitystä. Toisena ovat sankarit, arvostetut roolimallit ja päällimmäisinä artefaktien, sanojen ja eleiden muodostamat symbolit. Puolustusvoimissa arvoja ovat suvereniteetin korostaminen, rituaaleina vaikkapa sotilasparaatit, sankareina sotiemme veteraanit ja symboleina esimerkiksi virkapuku. Käytäntöjä syvempien kulttuuristen merkitysten hahmottaminen edellyttää kuitenkin aina kulttuuriinsa sidoksissa olevien ihmisten tulkintojen ymmärtämistä.

Kun organisaatiokulttuuri polveutuu historiasta ja ihmisen perimästä, sen nopea muuttaminen on ylen työlästä.

Organisaatiokulttuuri ihmisen sopeutumisen ja joustamisen perustana

Laura Valli (2020) tutki Tampereen yliopissa tarkastetussa väitöskirjassaan resilienssiä ja resilienssipotentiaalin johtamista kriisinhallintaorganisaatiossa.  Hän tuo esiin organisaatiokulttuurin merkityksen muutoksessa ja muistuttaa, että sotilasorganisaatiot eivät tunnetusti muutu ketteriksi hetkessä, vaikka tehtävät sitä ajoittain vaativatkin. Valli toteaa, että sotilasorganisaatioon liittyvät organisaatiokulttuurin erilaiset vivahteet sekä käskyvaltaan perustuvat toimintatavat luovat mielenkiintoisen viitekehyksen resilienssin ja työhyvinvoinnin tutkimukselle. Organisaatiokulttuuri vaikuttaa niin organisaatiossa toimivien yksilöiden kykyyn luottaa ja toisaalta olla luottamuksen arvoisia.

Valli muistuttaa johtamistutkimuksen ja käyttäytymisen murroksesta, mutta painottaa samaan hengenvetoon, että transformationaalisen syväjohtamisen pois jättäminen rajannut pois jotain olennaista kansallisesta organisaatiokulttuuristamme. ”Asevelvollisuusjärjestelmä muovaa asevelvollisia jaettujen merkitysten, yhteenkuuluvuuden, vahvan organisaatiokulttuurin ja yhtä lailla odotusten kautta. Se muovaa erityisesti miespuolisia kansalaisia, mutta enenevissä määrin myös naispuolisia vapaaehtoisen asepalveluksen valitsevia ja 45 päivän palvelusajan jälkeen asevelvollisiksi asetettuja henkilöitä.”

Laura Vallin mukaan organisaatiokulttuuri voi osaltaan selittää sitä, miksi tehtävien määrä ja niihin kohdistetut resurssit eivät kohtaa. Organisaation kannalta ei sinänsä ole merkityksellistä, kuka tai mikä osa organisaatiosta tehtävät toteuttaa, kunhan annetut tehtävät hoidetaan. Hänestä turvallisuuden tunteen saavuttamiseksi organisaatiokulttuurissa sekä työnjaollisissa toimenpiteissä on kehittämisen varaa.

Valli painottaa, että haluttaessa vaikuttaa organisaatioon ja sen käytänteisiin tehokkuusnäkökulmasta, organisaation todellista, reaalista ja olemassa olevaa kulttuuria on ymmärrettävä. Etenkin yksilön työasenteiden, johtamisen sekä organisaatiokulttuurin on mukauduttava ja asennoiduttava uudella tavalla työn tekemisen muotoihin. Esimies on valmentajan roolissa.

Organisaatiokulttuuri pitää Vallin mielestä yllä kuvaa hyveellisestä johtajatyypistä, mutta todellisuus saattaa olla toinen. Esimies ei enää ole ainoa ydintiedon lähde. Nykymaailmassa perinteisen jääkärijoukkueen on kyettävä mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin hyvinkin nopeasti.

Tutkimuksensa kohdeorganisaation kulttuuri on Vallin mukaan sekoitus passiivista, kontrolloivaa sekä ”onnellisen perheen” kulttuuria. Oppimisprosessien ja työkalujen puuttuessa tavoitteiden ja vuorovaikutuksen tasapainottamisessa on sananmukaisesti opittavaa. Tutkijasta Puolustusvoimien organisaatiokulttuuri elää vahvasti karismaattisen esimerkillä toimivan talvisodan johtajahahmon vanavedessä, vaikka maailma ja toimintaympäristö ympärillä on muuttunut.

Valli arvioi, että esimerkillä johtamisen kriisi saattaa olla seurausta myös sotilasorganisaation omasta organisaatiokulttuurista. Sotilas toteuttaa annetun tehtävän käskystä. Toiminta perustuu vaistonvaraiseen kuuliaisuuteen ja se on osa organisaation olemassaolon ja toisaalta sotilasorganisaation toimijoiden itsetarkoitusta. Tutkijasta organisaatiokulttuurista nouseva totalitaarisen järjestelmän pakko ja käytänteet, kuten ”kyllä pojat hoitavat” ja ”suomalainen sotilas jaksaa”, eivät tutkimustulosten valossa saa aikaan työtehon lisääntymistä. Päinvastoin ne vaikuttavat negatiivisesti luottamuksen muodostumiseen johtajien ja johdettavien välillä.

Jatkuva arviointi Kainuun prikaatin kruununjalokivenä

Kainuun prikaatin laatupäällikkö majuri Jari Pääsinniemi toteaa, että Kainuun prikaatin toimintakulttuurin syvintä ydintä ”kruunujalokiveä” eli jatkuvaa arviointia ja parantamista ei voi kuvata lyhyesti. Arvomaailman ja kulttuurin muuttaminen Kainuun prikaatin kokoisessa organisaatioissa kestää vähintään 10 vuotta ennen kuin voidaan alkaa puhua kulttuurin muuttumista.

Pääsinniemi kertoo, että vuonna 1999 pilotoitiin itsearviointitoimintaa Kainuun prikaatissa ja nimettiin oto. laatupäällikkö. Vuonna 2000 tehtiin johdossa strateginen linjaus prikaatin siirtymisestä kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan. Linjaus merkitsi ison muutosprojektin aloittamista, jonka päämääränä on ollut arvomaailman ja kulttuurin muuttaminen systemaattiseen toiminnan jatkuvaan arviointiin ja parantamiseen. Muutosprojektin tavoitteena oli alusta alkaen, että arviointi- ja parantamistyöhön pitää osallistua koko palkatun henkilöstön. Lisäksi keskeisimmillä asiakasryhmillä (varusmiehet ja reserviläiset) ja yhteistyökumppaneilla on ollut mahdollista antaa palautetta prikaatin prosessien toimivuudesta ja tuotosten laadusta.

Toiminnan käynnistämistä edesauttoi prikaatin komentajan oma aito hyvä esimerkki ja sitoutuminen asiaan. Vuonna 2011 uutena ja merkittävänä kulttuurin muuttamisen askeleena käynnistettiin prikaatin komentajan toteuttamat perusyksikkökäynnit. Tapaamisen yhteydessä komentaja keskustelee avoimesti perusyksikön henkilöstön kanssa perusyksikön keskeisimmistä tuloksista sekä käy vapaan keskustelun työyhteisön sen hetkisestä tilasta. Varusmiesten antama palaute prikaatille on puolustusvoimien kärkeä.

Laatupäällikkö kertoo, että Kainuun prikaatissa esimiestyö eri johtamisen tasoilla on palvelutyötä, kuten se on hyvin kerrottu sotilasvalassa. Vuorovaikutteinen ja valmentava johtaminen ovat edellytys hyville tuloksille. Valmentavan otteen arvoja ja periaatteita opetetaan ja kerrataan joukkoyksiköiden komentajille, perusyksiköiden päälliköille ja uudelle henkilöstölle aina ennen uuden saapumiserän tuloa. Valmennuksella vahvistetaan ja syvennetään henkilöstön sitoutumista ja asennetta prikaatin arvomaailmaan ja toimintakulttuuriin. Valmennuksesta vastaavat prikaatin komentaja ja laatupäällikkö.

Prikaatin johdon linjaus on ollut, että laadunhallinnan valmennus tulee olla jatkuvaa ja massiivista, jotta toiminatamme paranee joka vuosi. Samalla arvoja ja toiminnan parantamisen kulttuuria pystytään syventämään ja terävöittämään vuosi vuodelta. Perusteellisella henkilöstön koulutuksella on varmistuttu siitä, että henkilöstö sitoutuu yhä paremmin toiminnan parantamiseen sekä vahvistetaan prikaatin arvomaailmaa ja toimintakulttuuria.

Pääsinniemi hehkuttaa, että Kainuun prikaati on saanut viimeisen noin 15 vuoden aikana paljon positiivista julkisuutta esimerkillisestä toiminnastaan, tuloksellisuudestaan, laadunhallintatyöstään ja toimintakulttuurista. Prikaati on ollut suosittu laadunhallinnan benchmarking-kohde. Jatkuvan parantamisen kulttuurin juurruttaminen prikaatin kokoiseen ja tyyliseen organisaatioon kestää laatupäällikön mukaan arviolta noin 20-30 vuotta, mutta sen alas ajaminen kestää huomattavasti lyhyemmän ajan.

Jääkäriprikaatissa avoimuus epäkohtien havaitseminen perustana

Jääkäriprikaatin esikuntapäällikkö everstiluutnantti Mikko-Petteri Monola kertoo, että joukko-osastossa on tänä vuonna aivan erityisesti panostettu kaiken johtamistoiminnan peruskiveen, tilannetietoisuuteen. Hänen mukaansa todellinen koko organisaation läpileikkaava tilannetietoisuus ei ole mahdollista ilman avointa toimintakulttuuria. Ilman avoimuutta, eritoten mahdollisuutta tuoda myös epäkohtia esille ja yksittäisenkin työntekijän tuntemusta siitä, että voi vaikuttaa, ei ole mahdollista kehittää organisaatiota ja sen toimintaa.

Monolan mukaan yhtenä esimerkkinä joka joukko-osastossa jossakin muodossa toteutettavien johtoryhmän kokousten, esikuntapäällikön kokousten, osastokokousten jne. lisäksi käy kerran kuukaudessa järjestettävä kuukausikokous. Siinä paikalla ovat prikaatin johto, joukkoyksiköiden komentajat, perusyksiköiden päälliköt, esikunnan osastopäälliköt sekä prikaatin yhteistyökumppanien edustajat. Tässä kokouksessa prikaatin johto pystyy suoraan saamaan keskeisen viestinsä, ”osoittamaan maalin”, läpi organisaatiotasojen suoraan perusyksikkö -tasalle saakka. Samalla käydään läpi seuraavien kolmen kuukauden aikana olevat keskeiset kaikkia koskevat tapahtumat ja ennen kaikkea kaikkia jollakin tavalla koskettavat muutokset näissä. Mutta vielä oleellisempaa Monolasta on, että prikaatin johto saa suodattamatta kuvan siitä, missä ns. suoritusportaassa ja yhteistyökumppaneiden osalta oikeasti mennään. Esikuntapäällikkö painottaa, että henkilökohtaisia tapaamisia ei voi korvata sähköpostiviestijohtamisella.

Everstiluutnantti toteaa, että Jääkariprikaatin toimintamallit ovat osoittautuneet koronatilanteessa hyvinkin ketteriksi. Esimerkkinä hän kertoo tapauksen, josta on ylpeä ja joka loi uskoa koko joukkoon:

”Torstaina 12.3.2020 klo 19 saimme käskyn, että 13.3. lukien koulutus- ja lomajärjestelyt on muutettava täysin. Kokosimme tarvittavan suunnitteluryhmän puhelinsoitoilla klo 20 ja 13.3. klo 01 oli suunnitelma sekä käsky valmis (ennen kuin ylemmän johtoportaan käsky oli valmis) ja toimeenpanossa heti ylemmän johtoportaan käskyn julkaisun jälkeen perjantaina 13.3. klo 11.00. Siis kykenimme kirjaimellisesti yhdessä yössä muuttamaan koulutuksemme järjestelyt kokonaan. Tämä osoitti sen, että kriisiorganisaationa kykenimme nopeaan ja oikea-aikaiseen reagointiin. Tämän mittaluokan suoritus näin hoidettuna kertoo henkilöstömme asenteen lisäksi varmasti myös osaltaan avoimesta ja toimivasta toimintakulttuurista joukko-osastossamme!”

Aluetoimistossa hiljainen tieto on kunniassaan

Yhden aluetoimiston päällikkö toteaa, että aluetoimisto on tyypillisesti palveluspaikka, jossa henkilöstön kierto on hidasta. Siellä tehtävät vaativat sellaista asiantuntemusta, johon ei juuri harjaannuta muualla puolustusvoimissa. Päällikön mukaan kokeneempien pitkä palvelusura aluetoimistossa auttaa tulokkaita ymmärtämään historian, joka on kunkin toimiston toimintamallien taustalla. Aluetoimistojen juuret ovat sotilaspiiriajoissa, josta on useiden rakennemuutosten kautta tultu nykyjärjestelmään. Jokainen kahdestatoista aluetoimistosta on muotoutunut toimintakulttuuriltaan omanlaisekseen historiansa kautta. Lainsäädäntö takaa asevelvollisuuspäätösten yhdenmukaisuuden, mutta toimintatavat ovat jokaisessa omanlaisensa. Työssä oppiminen tapahtuu – etenkin asevelvollisuusasioissa – normit opettelemalla, mutta ”kisällimestari”-toimintakulttuuri säästää monelta murheelta ja pelastaa monesta pulasta jo ennen sinne joutumista.

Joustava opinto-oikeus organisaatiokulttuurien ymmärtämisen edistäjänä

Sain mentoroida Laura Vallia Maanpuolustuskorkeakoulun ensimmäisellä johtamisen perusopintojen opintojaksolla vuonna 2008, jolloin hän valmisteli pro graduaan Tampereen yliopistoon. Oli kiintoisaa huomioida kahden yliopiston organisaatiokulttuurien eroavuuksia. Eniten korostuivat tieteellisen ja käytännönläheisyyden painotukset, joissa molemmilla opinahjoilla oli ammennettavaa toisiltaan. Silloin havaitsin ja myöhemmin on osoittautunut, että muualta Santahaminaan saapuvien orientaatio on valmiiksi tottunut sotilaalliseen täsmällisyyteen – ja eritoten arvopohjaan. Joustavan opinto-oikeuden (JOO-opiskelijat) hyödyntäjien oppimisvalmiudet itsenäiseen, oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä kyky ilmaista itseään eritoten kirjallisesti näyttäytyvät – paradoksaalisesti säntillisyyden kanssa! – kadetteihin verrattuna edukseen. JOO-oppijat ovat myötäänsä opinnoissa huomattavasti sotatieteen kandidaatti -opiskelijoita pidemmällä ja heidän ryhmädynamiikkaansa on kehittynyt. Edistys ilmenee paitsi oppimisrutiinien hallinnassa myös usein merkittävästi paremmassa painoisteiden löytämisessä, ajanhallinnassa sekä opiskelutavan ja -paikan valinnassa.

Johtamisen nelikentässä organisaatiokulttuurin merkityksen voisi arvioida kokoaan suurempana. On jokseenkin toivotonta ryhtyä manageeraamaan, saati muodostamaan rakenteita, jollei johtajuus ole kunnossa. Ja se lepää organisaatiokulttuurin varassa. Globaalissa toimintaympäristössä, jossa asiantuntijaorganisaation kilpailuetu on kyvykkäässä henkilöstössä, rekrytoinnissa voittavat vain yksilöä ja vahvaa yhteisöllistä arvopohjaa kunnioittavat organisaatiot. Huolehditko omalta osaltasi siitä, että sosiaalisen media rinnalla tärkeimmät viestinviejät, viidakkorumpu ja puskaradio, toimivat eduksesi. Välitätkö sidosryhmistäsi, luotko turvallisuuden tunnetta edes sen vertaa, että vaikka vain parilla sanalla reagoisit saamaasi viestiin? Se, mitä sanot tai kirjoitat, on tärkeää – mutta vielä tärkeämpää se, mitä jätät sanomatta tai tuot esiin rivien välissä. Viestin vastaanottajan radiohiljaisuuden sisältämä ylenkatse tulee helposti tulkituksi, riittämättömyytenä, osaamattomuutena, alemmuudentuntona ja tulevaisuudenpelkona. Ei sellaisiin sotilasjohtajallakaan ole varaa.

***

Kirjallisuutta:
Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences. Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. Second Edition. Sage Publications.
Hofstede, G., Hofstede, G. J. & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its importance for Survival. 3 rd Edition. USA:The McGraw-Hill.
Valli, L. (2020). Kuolema kuittaa univelan?: Tutkimus resilienssistä ja resilienssipotentiaalin johtamisesta kriisinhallintaorganisaatiossa. Tampere: Tampereen yliopisto (linkki).

Kirjalliset haastattelulähteet:
Monola, M-P., 1.6.2020
Pääsinniemi, J., 8.6.2020.

***

Kirjoittaja, KTT, majuri evp Pekka Kurvinen työskentelee itsenäisenä johdon konsulttina ja valmentajana sekä tietokirjailijana.
kurvisen.pekka(at)gmail.com, Twitter: (at)PKurvinen