Artikkelit

"Mentorin merkintöjä 1"

Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) Johtamisen laitos (nykyisin johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos) ja sen johtajana toiminut eversti Juha Tammikivi ja kadettien johtamisen opettajana toiminut kapteeniluutnantti Jukka Kiuru käynnistivät määrätietoisen mentoritoiminnan MPKK:ssa vuonna 2008. Ensimmäisistä mentorointikokemuksista julkaistiin artikkeli Kylkiraudassa 4/2008. Aluksi mentorit toimivat kadettien ryhmänohjaajina johtamisen perusteet -opintojaksolla. Mentorointi on sittemmin otettu käyttöön hyvin tuloksin niin sotatieteiden maisteriopinnoissa kuin upseerin jatko-opinnoissa.

Lukuvuoden 2016-2017 aikana mentoreina työskentelee yhteensä 19 Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa palvellutta maa- ja merivoimien upseeria. Aktorit ovat 103. kadettikurssin ja 86. merikadettikurssin 160 opiskelijaa, joista 7 on naisia. Muiden yliopistojen joustavan opiskeluoikeuden (JOO-oikeus) perusteella johtamisen perusopintoihin MPKK:uun hakeutuneita ei tänä vuonna ollut. Aiemmin JOO-opiskelijoita on MPKK:ssa ollut vuosittain muutama.

Mentorit osallistuvat johtamisen perusopintoihin Ihminen johdettavana sekä Johtaminen sota-ajan toimintaympäristössä -opintokokonaisuuksiin lukuvuoden aikana yhteensä noin kolmenkymmenen tunnin ajan oppitunteja ja harjoituksia tukevissa ryhmäkeskusteluissa.

Mentoritoiminnan palaute on ollut erittäin hyvää: teoria ja käytäntö näyttävät kohdanneen hedelmällisesti erityisesti kulttuurisen ja kokemuksellisen, implisiittisen, hiljaisen tiedon siirtyessä mestarilta kisällille.

Verkkolehden uusi artikkelisarja on MPKK:n mentoritoiminnassa pitkään mukana olleen KTT, majuri evp Pekka Kurvisen "Mentorin merkintöjä". Kokeneena johtamistutkijana hän analysoi kulloisenkin teemansa mukaisesti mentoritoiminnassaan oppitunneilla ja keskusteluissa esille tulleita asioita. Tavoitteena on tuoda oppimiseen ja käytäntöön laajuutta ja syvyyttä, sekä ennakkoluulottomiakin näkökulmia. "Mentorin merkintöjä" tarkoituksena on toimia oppisisällön täydentäjänä, jota voisivat hyödyntää niin mentoroitavat, mentorit kuin kaikki muutkin "Mentorin merkintöjen" lukijat tehtävissään. 

Kurvinen Pekka

”Johtajana olen nöyrä, johdan omalla esimerkillä ja tykkään koko ajan tehdä”

Ihminen johdettavana –opintojakson aluksi kadetit kirjoittivat itsestään "Minä johdettavana" -esseen. Kuvaukset kielivät kadettien arvoista, etiikasta, johtamiskäsityksistä ja -kokemuksista. He valottavat myös odotuksiaan – niin johtajana kuin johdettavanakin.

Opiskelijaryhmän kaikki yhdeksän mentoroitavaa ovat miehiä. Heistä seitsemän on maavoimista, kaksi ilmavoimista ja yksi merivoimista. Oppijoiden aiemmat johtamiskokemukset rajoittuvat joitain urheiluvalmentajan tehtäviä lukuun ottamatta varusmiespalvelukseen.

Osoittautui, että sellaiset sotilaan perinteiset hyveet kuin rehtiys, esimerkillisyys ja luotettavuus käyvät etumaisina nuorukaisten hyvän johtajan arvostuksissa. (Viitala 2002). Nöyryys, johdettavaan luottaminen sekä kuuntelemisen taidon merkitys (Nonaka & Takeuchi 1995; Prokki 2013) korostuvat itsearvioissa.

Henkisen maanpuolustuksen suunnittelusta henkisen maanpuolustuksen suunnitteluun

Risto Sinkko

Sain yllättäen mahdollisuuden kirjoittaa tulevaan puolustusvoimien satavuotishistoriakirjaan maanpuolustustahdosta. Toki olin jo aikaisemmassa tutkimustyössäni ja väitöstutkimuksen yhteydessä perehtynyt 1960-luvulla toimineen Henkisen maanpuolustuksen komitean ja sen työn pohjalta syntyneen Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunnan (HMS) työhön ja julkaisuihin, mutta taas piti palauttaa asioita mieleeni.

Komitean sihteeriksi kutsuttiin kapteeni Jaakko Valtanen, joka oli Sotakorkeakoulun diplomityössään tutkinut suomalaisen miesväestön maanpuolustustahtoa. Valtanen kirjoitti ja pohdiskeli kansalaisten mielipiteitä totaalisen maanpuolustuksen näkökulmasta. Ajan maailmanpoliittisessa ilmastossa nähtiin kaksi keskenään kilpailevaa ideologista näkemystä – kommunistinen ja läntinen ideologia. ”Taistelu ihmisten mielestä on ideologisen aikakauden tunnusmerkki”, kirjoitti Valtanen diplomityössään. Tilanteessa nähtiin tarpeelliseksi lisätä kansalaisten sellaisia näkemyksiä, jotka vahvistaisivat sitoutumista maanpuolustuksen tarpeellisuuteen. Tätä tehtävää HMS ryhtyi toteuttamaan.

”Henkisen maanpuolustuksen keskeinen tehtävä on sellaisen henkilökohtaisen ja yleisen mielipiteen ja mielenlaadun synnyttäminen ja lujittaminen Suomen kansan keskuudessa, joka tahtoo toteuttaa maanpuolustukselle sen laajimmassa merkityksessä asetetut päämäärät.” Toimenpiteiksi määriteltiin valtakunnallinen kansalaiskasvatus, maanpuolustusta tukeva tiedotustoiminta sekä henkistä puolustusvalmiutta edistävä tutkimustoiminta.

Koulun roolista turvallisuuskasvattajana

Karjalainen Minna

Kirpeänä helmikuisena pakkasaamuna kuuluu heleästi korkealta lumipenkan päältä: ”Huomenta ope! Me puolustetaan täällä Suomea!”

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta puhuttaessa nousee välillä esiin kysymys koulun roolista. Parhaiten koulu voi vaikuttaa väestön toimintakyvyn ja henkisen kriisinhallintakyvyn peruselementteihin. Kun yhteisvastuullisuus turvallisuuden suhteen oletetaan olevan jokaisen suomalaisen korvien välissä, on aiheellista pohtia millaisen oppimispolun kautta voisimme tuon tietoisuuden ja taidot saavuttaa. Selvää on, ettei vaikuttava turvallisuustietoisuus synny itsestään vaan jäntevän kehittymiskaaren kautta niin tietoisuuden kuin yhteiskunnallisen toimijuuden tasoilla.

Kokonaisturvallisuuden kelpoisuus puntarissa

Branders

Tämän vuoden alussa saimme uutta tieteellistä tutkimustietoa kokonaisturvallisuudesta, kun hallintotieteiden maisteri Minna Branders Tampereen yliopistosta väitteli aiheesta ”Kokonainen turvallisuus? Kokonaisturvallisuuden poliittinen kelpoisuus ja hallinnollinen toteutettavuus”. Laadullisessa tutkimuksessaan Branders käsittelee kokonaisturvallisuutta ”julkisena toimintapolitiikkana, ja sitä tarkastellaan sekä monimutkaisena ja yhteenkietoutuneena ilmiönä että turvallisuuspoliittisena strategiana”.

Brandersin tutkimus nojautuu vahvaan teoriapohjaan ja menetelmäosaamiseen. Tutkimus tuottaa uutta ja mielenkiintoista tietoa erityisesti turvallisuusdiskurssista konnotaatioineen ja turvallisuusilmiöiden dynamiikasta. Muun muassa pohdinta yhteiskunnan turvallisuusstrategian (Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010) uhkamallien relevanttiudesta on mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä.