Artikkelit

"Mentorin merkintöjä 3"

Kurvinen PekkaKTT, majuri evp Pekka Kurvinen Verkkolehden artikkelisarjassa "Mentorin merkintöjä" MPKK:n mentoritoiminnassa pitkään mukana ollut KTT, majuri evp Pekka Kurvinen analysoi kulloisenkin teemansa mukaisesti mentoritoiminnassaan oppitunneilla ja keskusteluissa esille tulleita asioita.  Aiemmat "Mentorin merkinnät" on julkaistu verkkolehdessä 20.11. ja 4.1.

"Mentorin merkintöjä 2"

 

Verkkolehden artikkelisarjassa "Mentorin merkintöjä"  MPKK:n mentoritoiminnassa pitkään mukana ollut KTT, majuri evp Pekka Kurvinen analysoi kulloisenkin teemansa mukaisesti mentoritoiminnassaan oppitunneilla ja keskusteluissa esille tulleita asioita. Tavoitteena on tuoda oppimiseen ja käytäntöön laajuutta ja syvyyttä, sekä ennakkoluulottomiakin näkökulmia. "Mentorin merkintöjä" tarkoituksena on toimia oppisisällön täydentäjänä, jota voisivat hyödyntää niin mentoroitavat, mentorit kuin kaikki muutkin "Mentorin merkintöjen" lukijat tehtävissään. Ensimmäinen "Mentorin merkintöjä" julkaistiin verkkolehdessä 30.11.2016.

Kurvinen Pekka

”Sotilas on poissa rivistä vain raudoissa ja laudoissa”

Kadetin suoritusmotivaatio kumpuaa jaetuista arvoista, etiikasta ja hyveistä

Ihmisten johtamisen opintojakson punaisia lankoja oli arvopohdinta. Oppitunnit muistuttivat, että transformationaalisen johtamisajattelua sekä siihen pohjautuvaa syväjohtamista kuvastaa se, että transformaationaliset johtajat motivoivat ihmiset tekemään enemmän kuin mitä he alun perin odottivat tekevänsä. Menettelyssä alaisten kiinnostusta ja tietoisuutta päämäärien tärkeydestä ja arvoista sekä keinoista niiden saavuttamiseksi kasvatetaan. Tällöin yhteisöllisyys syrjäyttää yksilön halut ja tarpeet. (Bass 1985; Nissinen 2004).

Mentoroinnissa yhteinen arvopohja, etiikka sekä sotilaan hyveet luovat yhteisön menestyksen paradigman, upseerisukupolvien välisen katkeamattoman ketjun. Se ilmenee arjen pienissä kirjoittamattomissa tavoissa ja tottumuksissa – pikkutakeista ja pinsseistä jopa hyväntahtoiseen kiusoitteluun.

"Turvallisuustilanteessa ei paluuta entiseen"

Sotatieteiden tohtori Risto SinkkoSotatieteiden tohtori Risto Sinkko

 Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) oli kerännyt hyvän joukon asiantuntijoita journalistiseminaariinsa 14.12.2016. Puhujat olivat sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden asiantuntijoita. Seminaarin teemaa voisi yleistäen kuvata yhdellä ilmauksella – paluuta entiseen ei ole, ei sisäisessä eikä ulkoisessa turvallisuudessa.

Ulkoinen ja sisäinen turvattomuus ajan ilmiö

Risto Sinkko

"On tärkeää pohtia, mitä syitä maanpuolustustahdon heikkenemiselle on. Tärkeää on, että Suomi on jatkossakin maa, joka koetaan puolustamisen arvoiseksi. Toivon, että tuleva puolustusselonteko huomioi maanpuolustustahdon merkityksen", sanoi Maanpuolustuksen suunnittelukunnan (MTS) puheenjohtaja kansanedustaja (Kok.) Sofia Vikman avauspuheenvuorossaan tämän vuotisen mielipidetutkimuksen julkistustilaisuudessa 1.12.2016. Hän ei kuitenkaan täsmentänyt, millaisia toimenpiteitä maanpuolustustahdon parantamiseksi hän toivoi selonteossa esitettävän.

Maanpuolustustahtoa mitataan tutkimuksessa kysymällä, pitäisikö Suomen puolustautua aseellisesti jos tänne hyökätään. Myöntävästi kysymykseen vastasi 71 % tutkimuksen vastaajista, vuosi sitten osuus oli 78 %. Tutkimussarjan vuosikymmeniä pitkässä historiassa tulosta ei silti pidetä huonona.