Artikkelit

Verkkolehden artikkeli- ja blogiarkisto

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Informaatiovaikuttaminen on viestintää

Modified Cover

Kylkirauta-lehden vuoden 2019 kolmannen lehden (ilmestyy 11.10.) teemana on strateginen kommunikaatio. Se on käsite, jolla tarkoitetaan viestinnän suunnitelmallista vaikuttamista. 

Poliittisessa päätöksenteossa tai sotilaallisessa toimintaympäristössä vaikuttamista on ollut kautta vuosisatojen. Muun muassa maailmansotien aikana puhuttiin propagandasta ja siihen vastaamisesta. Propagandalla oli merkityksensä myös maan oman kansan mielipiteen muokkaamisessa poliittisen tahdon mukaiseksi.

Suomalaisessa sotatoimien käsitemaailmassa alettiin 1990-luvun aikana käyttää informaatiosotaa ja informaatiovaikuttamista. Informaatio-operaatiot ovat tulleet tutuiksi suomalaisessa operaatiotaidossa ja taktiikassa 2000-luvun alkupuolelta alkaen.

Kylkirauta-lehdessä on käsitelty informaatiosotaa ja -vaikuttamista eri vuosikymmenillä. Aihealueeseen syväluotaavia artikkeleita ovat kirjoittaneet erityisesti kadettiupseerit, filosofian tohtori Aki-Mauri Huhtinen ja sotatieteiden tohtori Jari Rantapelkonen. Artikkelit ovat luettavissa lehden sähköisestä arkistosta.

Info 2

Informaatiosodankäynti saa jalansijaa

Aki-Mauri Huhtinen ja Jari Rantapelkonen kirjoittivat Kylkirauta-lehden vuoden 2001 ensimmäisessä numerossa (linkki) informaatiosodan sankareista. He tarkastelivat, onko tällaisessa sodankäynnissä sankareita ja jos on, miten he poikkeavat perinteisestä sankarikäsityksestä.

Artikkeleissaan he pureutuivat aihealueeseen erilaisista näkökulmista. Jari Rantapelkosen hypoteesina artikkelissa oli ”sankaruuden puolesta”. Aki-Mauri Huhtinen kirjoitti puolestaan teemalla ”sankaruutta vastaan”.

Informaatiosodankäynnin paluu

Kylkirauta-lehden vuoden 2014 neljännen numeron (linkki) teemana oli informaatiosodankäynti. Lehti sisältää useita edelleen hyvin ajankohtaisia informaatiosodankäyntiä käsitteleviä artikkeleita.

Jari Rantapelkonen kirjoitti informaatiosodan käynnin paluusta (linkki artikkeliin). Rantapelkonen totesi tuolloin, että Ukrainan sotatilanne oli osoittanut, että informaatiosodankäynnillä vaikutettiin maailmanpolitiikkaan sekä valtioiden ja yhteiskuntien toimintaan.

Jari Rantapelkonen ennusti tuolloin artikkelissaan, että sodankäynti muuttuu yhä informaatiokeskeisemmäksi. Hän totesi sen olevan kiinteä osa myös tavanomaista ja ei-tavanomaista sodankäyntiä.

Rantapelkosen mukaan informaatiosotien yllätyksiin ja epäselvyyksiin on totuttava. Rantapelkosen artikkelin mukaan on tärkeää kehittää informaatiosodankäynnin yhteiskunnallista resilienssiä ja kansalaisten henkistä kriisinsietokykyä. Informaatiosotien pyörteissä pärjäämisen kannalta merkittävänä tekijänä Rantapelkonen piti kansalaisten hyvää koulutusta ja korkeaa sivistystä.

Vaikuttamista kuntasektorilla

Jari Rantapelkosen uusin Kylkirauta-lehden artikkeli julkaistaan 11.10. ilmestyvässä numerossa. Tässä kirjoituksessa hän tarkastelee viestinnällistä vaikuttamista kuntasektorin näkökulmasta.

Rantapelkonen toteaa muun muassa kirjoituksessaan, että viestintäkentän muutos hierarkkisesta tiedottamisesta pirstaloituneeseen viestintään ja menneen informoimisesta reaaliaikaiseen viestintään on haastanut kuntien hyvinvointi- ja elinvoimakäytännöt. Hän toteaa, että muutos näkyy vaateina osallisuuteen ja vuoropuheluun sekä kamppailuina faktoista, resursseista ja osaamisesta.

Heikki Pohja