Page 5 - KYLKIRAUTA 2/2018
P. 5

näkymiä

Satavuotiaan identiteetti

Juhlimme äskettäin erään                                       Sotien jälkeen alkoi rauhan
   kadettiupseerikollegamme                                  ajan Puolustusvoimien identitee-
   50-vuotissyntymäpäiviä.                                   tin rakentaminen. Vaikka tilanne
Perinteiseen tapaan päivänsan-                                  oli monella tavalla herkkä, sekin
karilta kyseltiin: ”Miltä tuntuu                                 tehtiin itsenäisesti ja luottaen
mennyt taival? Mitä aiot tehdä                                  omiin ratkaisuihin. Sodan ajan
isona?”                                             identiteetti sulautettiin rauhan
                                                 toimiin.
  Omaa identiteettiä pysähdy-
tään tarkastelemaan yleensä juuri                                   Mihin suuntaan Puolustusvoi-
tasavuosikymmenien täyttyessä.                                  mat on nyt menossa? Juhlavuo-
Mietimme käsitystä itsestämme,                                  den pääpaino aina tammikuussa
pyrimme kehittämään persoo-                                   pidetyistä avajaisista alkaen on
naamme ja jalostamaan ominai-                                  juuri tässä kysymyksessä. Kaikis-
suuksiamme vuorovaikutuksessa                                  sa yli sadassa tapahtumassa Puo-
muiden kanssa.                          lustusvoimat näyttäytyy kansalaisilleen eteenpäin katsoen.
                                   Tulevista tapahtumista mainittakoon ”Intti tutuksi” –
  Myöskään instituutioiden identiteetti ei aina ole yksi-    avoimet ovet -tapahtumat, kesäkiertue kuudellatoista paik-
selitteisen selkeä eikä ääneen lausuttu. Kun pintaa vähän     kakunnalla, itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati
raaputtaa, identiteetti löytyy. Myös satavuotiaalla Puolus-    Mikkelissä sekä poikkeuksellisen kansainvälinen Hamina
tusvoimilla on oma identiteettinsä.                Tattoo 2018. Heinäkuun lopussa identiteettiämme avataan
                                 rohkeasti Suomi Areenalla Porissa.
  Suurta kiitosta saaneessa Kylkiraudan numerossa 4/2016      Suomalainen malli antaa vahvan pohjan Puolustusvoi­
tarkasteltiin satavuotiaan Suomen identiteettiä kansallises-   mien kehittämiselle seuraavinakin vuosikymmeninä.
ta kulttuurista maanpuolustustahtoon. Nyt juhlimme koko      Sotatekniikan ja sotataidon muutostrendit luovat mahdolli-
vuoden Puolustusvoimien satavuotista taivalta. Juhlavuoden    suuksia. Toimintaympäristön kehitys määrittää tason, johon
teema, ”Maanpuolustus kuuluu kaikille”, ilmentää osuvasti     puolustuksemme on kyettävä.
Puolustusvoimien identiteettiä.                    Puolustusvoimien uusin historiateoskin päättyy tulevai-
                                 suustarkasteluun. Kadettiupseerien tärkeimpien kulmakivi-
  Identiteetin keskiössä on suomalainen asevelvollisuus,    en arvioidaan säilyvän. Puolustuskykymme perustana ovat
kansallisesti arvostettu ja kansainvälisesti kadehdittu jär-   yhteiset valintamme: yleinen asevelvollisuus, uskottava ja
jestelmä. Se yhdistää ja vahvistaa yhteiskuntaa ja toimii     koko maan kattava puolustus sekä sotilasliittoihin kuulumat-
hienosti. Pintavirtauksista huolimatta emme onneksi ole siitä   tomuus. Suomi ylläpitää sotilaallisen liittoutumisen mahdol-
luopuneet, vaan asevelvollisuutta on kyetty mukauttamaan     lisuutta ja vahvaa kansainvälistä yhteistyötä. Kaiken taustalla
ketterästi jo sadan vuoden ajan.                 on suomalaisten luja maanpuolustustahto.
                                   Mitä näet, kun katsot peiliin? Mitä sanoja käytät, kun
  Miltä tuntuu ja näyttää Puolustusvoimien mennyt taival?    kuvailet upseerin uraa? Mitä kerrot ulkomaiselle vieraalle
Helppo se ei ole ollut, mutta vastoinkäymisistä on aina selvit-  Puolustusvoimista?
ty. Kiitos siitä kuuluu edeltäjillemme – erityisesti sotiemme     Vastatessasi kuvailet todennäköisesti juuri Puolustus-
veteraaneille.                          voimien identiteettiä. Se on kaikkien meidän, niin jokaisen
                                 palveluksessa olevan, entisen työntekijän kuin asevelvol-
  Toukokuun 30. päivänä näki päivänvalon historiateos      lisenkin, yhteinen identiteetti. Itse kullekin se saattaa näyttäy-
Suomen Puolustusvoimat 100 vuotta. Satavuotisjuhlaviikon     tyä hieman erilaisena. Yhteistä kuitenkin on vahva luottamus
avauksessa Senaatintorilla julkaistu teos ei ole aivan perin-   ja työskentely saman päämäärän eteen.
teinen juhlakirja. Siinä tarkastellaan puolustusjärjestelmän     Puolustusvoimat on aikaansaannoksistaan ylpeä mutta
kehitystä identiteetin muutoskohtien kautta. Teoksessa kerro-   samalla myös rohkea, moderni, avoin ja eteenpäin katsova
taan myös niistä asioista, jotka eivät ole sujuneet täysin suun- instituutio. Ansaitkaamme päivittäisellä palveluksellamme
nitellulla tavalla. Artikkelien kirjoittajat, kolmekymmentä    se, mitä sadan vuoden aikana on saavutettu – luottamus.
historian kärkiosaajaa, kuvailevat instituution muutosta myös     Hyvää juhlavuotta!
herkkien asioiden kautta.
                                 Puheenjohtaja
  Puolustusvoimien värikkäistä syntyvaiheista edetään      Prikaatikenraali	 Kim Mattsson
siihen, miten sota muovasi Puolustusvoimien identiteettiä.
Se tapahtui sisältäpäin mutta paljolti myös tiedotusvälineiden
kautta. Puolustusvoimien ja Suomen identiteetit yhtyivät:
”Ylpeä, urhea ja pieni kansa, joka taistelee mahdottoman
suurta vihollista vastaan.” Sotien aikaa muisteltiin osana
juhlavuotta myös kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa
Helsingissä. Ensi vuonna pääjuhlaa vietetään Kuopiossa.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10