Page 3 - KYLKIRAUTA 2/2018
P. 3

pääkirjoitus

Sata vuotta isänmaan turvana
ja yhteisöllisyyden edistäjänä

Puolustusvoimien satavuotista                               tarvetta vastaavasti. Maanpuolustuksella
    taivalta on juhlittu ja muisteltu                         on kattava kansan tuki, ja Puolustusvoi-
    Suomen itsenäisyyden satavuo-                           miin luotetaan. Varusmiespalvelus on
tisjuhlien tapaan useissa tapahtumissa.                          valmentavaa, yksilöiden kokonaisval-
Tapahtumien monipuolisuus ja alueelli-                          taista kehittämistä tukevaa koulutusta,
nen kattavuus on suunniteltu huolella, ja                         joka tuottaa silti tärkeimmän elementin
vastaanotto on ollut erittäin myönteinen.                         eli toimivat sodan ajan joukot.
Tässä Kylkiraudan Puolustusvoimien
satavuotisteemanumerossa käsitellään                             Puolustusvoimat on yleisen ase-
useita näkökulmia, joita täysi vuosisata                         velvollisuuden toimeenpanijana myös
on kirvoittanut. Puolustusvoimien tänä                          tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja ja yh-
päivänä nauttima luottamus ja kiinnostus                         teisöllisyyden edistäjä. Mutta kattaako se
osoittavat, että juhlaan on aihetta.                           riittävästi koko yhteiskunnan?

  Itsenäisen Suomen Puolustusvoi-                              Yhteisöllisyyden lisäksi asevelvol-
mat rakennettiin nopeasti vapaussodan                           lisuuden yhdenvertaisuuskysymykset ja
jälkeen. Ensimmäiset suunnitelmat                             kehittäminen ovat nousseet aika ajoin jul-
laadittiin ja tarvittavat esikunnat ja                          kiseen keskusteluun. Niitä tuotiin esille
joukko-osastot perustettiin saksalaisten                         toukokuun lopussa julkaistussa selvityk-
ohjauksessa. Puolustusministeriö aloitti                         sessä kansalaispalveluksesta.
toimintansa. Puolustushaarat ja aselajit
saivat koulutuskeskuksensa, joissa aloi-                           Selvitys esittää kutsuntoja koko
tettiin asevelvollisten koulutus. Sekava maailmanpoliittinen               ikäluokalle, jotta kaikki nuoret voisivat
tilanne edellytti myös valmiutta ja rajojen turvaamista, mikä               kykyjensä mukaan osallistua maan-
vaikutti joukko-osastojen sijaintiin. Painopiste oli Karjalassa. puolustukseen ja kokonaisturvallisuuden edistämiseen.
                                 Turvallisuustietoisuutta ja varautumisosaamista kohentava
  Puolustusta suunniteltiin suomalaisen oikeusvaltioperi-    kansalaispalvelus täydentäisi toimivaa asevelvollisuusjär-
aatteen mukaisesti parlamentaarisesti jo 1920-luvun alussa,    jestelmää. Nykyrakenteisiin järkevästi kytkettynä tämä, vä-
kun ensimmäinen puolustusrevisioni aloitti työnsä. Revisio-    himmillään lyhyt kansalaisen maanpuolustuskurssi, lisäisi
nin salainen mietintö päätyi siihen, että Puolustusvoimien    yhteisöllisyyttä ja parantaisi yhteiskunnan turvaverkkoa, jonka
päätarkoituksena oli ennaltaehkäistä sodan syttyminen. Puo-    läpi syrjäytyy luvattoman paljon nuoria.
lustusvoimien tuli pelkällä olemassaolollaan saada hyökkääjä     Kansalaispalvelusta käsittelevän selvityksen julkaisusemi-
epäröimään sodan aloittamisen kannattavuutta. Uskottava      naarissa esitettiin mielenkiintoisia näkökulmia yhdenvertai-
puolustuskyky oli saavutettavissa vain, jos Puolustusvoimien   suudesta, yksilön valinnanvapaudesta sekä taloudellisista ja
kehittäminen perustuisi mahdollisen sodan asettamiin vaati-    oikeudellisista vaikutuksista. Voiko asevelvollisuus perustua
muksiin. Nämä periaatteet pätevät edelleen.            valinnanvapauteen? Miksi vain miehet joutuvat kutsuntoi-
                                 hin? Miten varautumiskoulutus ja kutsunnat organisoidaan
  Ankaran ensimmäisen itsenäisyyskevään jälkeen nuoren     ja rahoitetaan?
valtion voimavarat keskitettiin demokraattisen yhteiskunnan      Näistä ja monista muista kysymyksistä selvitystyö ja kes-
rakentamiseen. Puolustusvoimien rooli tässä työssä oli mer-    kustelut jatkuvat. Aiheesta voi odottaa vaaliteemaa tulevissa
kittävä. Ennen talvisotaa yli puoli miljoonaa asevelvollista oli eduskuntavaaleissa. Seminaarissa kuitenkin tunnistettiin se,
suorittanut varusmiespalveluksen. 1920-luvulla palvelukseen    että velvoittava järjestelmä on välttämätön maanpuolustuksen
kelpuutettiin noin 60 prosenttia asevelvollisista ja seuraa-   näkökulmasta.
valla vuosikymmenellä päästiin noin 75 prosenttiin. Luvut       Reino Hirviseppä kiteytti oivasti osallistumisen idean
kertovat myös kansallisesta vaurastumisesta ja hyvinvoinnin    Maanpuolustajat-laulun sanoituksessa. Yksi sen hienoimmista
lisääntymisestä.                         säkeistä kuuluu: ”Täys onni on sen, joka maataan saa, ees pal-
                                 vella hivenen verran.” Tähän meillä kaikilla on mahdollisuus,
  Puolustusvoimien onnistuminen koulutusorganisaationa     arjen teoilla ja töillä yhteiseksi hyväksi.
mitattiin ankarimmalla mahdollisella tavalla, kun talvisota      Toivotan kaikille lukijoille mukavia lukuhetkiä ja hyvää
syttyi. Puolustusvoimat toteutti tehtävänsä, ja Suomi säilyi   keskikesän juhlaa.
itsenäisenä ja vapaana maana. Sodan hirvittävät kärsimykset ja
menetykset myös yhdistivät kansaa. Sota toi maanpuolustuk-    Päätoimittaja
sen jokaiseen kotiin. Merkittävä seikka oli se, että pitkittynyt Eversti Vesa Valtonen
jatkosota ja sen jälkeinen Lapin sota eivät sotaväsymyksestä   vesa.valtonen(at)kylkirauta.fi
huolimatta murentaneet suomalaisten maanpuolustustahtoa
ja tukea Puolustusvoimille.

  Tämän päivän Puolustusvoimat elää ajassa ja kehittää
toimintaansa – kuten jo puolustusrevisioni asian oli ilmaissut –
   1   2   3   4   5   6   7   8