Page 5 - Kylkirauta 4/2017
P. 5

näkymiä

   Kadettiupseerit kohti
Puolustusvoimien juhlavuotta

Vuoden kestänyt Kadetti­                                  tamme yhteiset suunnitelmat käy­
     kunnan strategiatyö on                              tännön toiminnaksi. Kokoonnumme
     valmis. Saatoimme työn                              huhtikuussa Kadettikunnan kevät­
loppuun yhdessä jäsenistömme                                kokoustapahtumaan, joka järjes­
kanssa Kadettikunnan syyskokouk­                              tetään Etelä-Lapin kadettipiirin
sessa lokakuussa. Katse on nyt suun­                            isännöimänä Rovaniemellä 20.–21.
nattu vahvasti eteenpäin!                                  huhtikuuta. Tervetuloa sankoin jou­
                                              koin napapiirille edistämään yhte­
  Puolustusselonteko ja sen mu­                              näisyyttä!
kainen Puolustusvoimien sekä Raja­
vartiolaitoksen kehittäminen olivat                               Puolustusvoimat juhlii ensi
työn tärkeimpiä ajureita. On selvää,                            vuonna teemalla ”Maanpuolustus
että selonteolla on vaikutusta jokai­                            kuuluu kaikille”. Upseereilla oli
sen kadettiupseerin johtamiseen,                              keskeinen rooli Puolustusvoimien
ajatteluun ja koko palvelukseen.                              syntymisessä ja rakentamisessa.
Yhteisiin arvoihimme sillä uskoak­                             Vaikka Kadettikuntana täytämme­
seni ei ole vaikutusta, ovathan ne                             kin sata vuotta vasta neljän vuoden
osoittaneet toimivuutensa jo lähes                             päästä, on tuleva vuosi myös erityi­
sadan vuoden ajan. Tärkeänä tavoit­                             sesti upseerien juhla. Valtakunnalli­
teena tulee säilymään upseeriston                              sia tilaisuuksia on reilut sata, joten
arvostuksen ja asenteiden sekä aat­                             jossain päin Suomea tapahtuu jotain
teen yhtenäisyyden ylläpito. Näihin                             keskimäärin joka kolmas päivä.
teemoihin p­ alaamme jatkossa vielä
monta kertaa.                                          Erityisiä tapahtumia ovat juhla­
                                              vuoden virallinen avaustilaisuus
  Kadettikunnan toimintavuoden juhlallisuudet 100-vuoti­   16. tammikuuta Finlandia-talossa seminaareineen ja kon­
aan isänmaamme kunnioittamiseksi ovat päättymässä. Lop­     sertteineen. Muista tapahtumista mainittakoon esimerkiksi
puvuoden tapahtumista erityiskiitos kuuluu kadettip­ iireille  Puolustusvoimat 100 vuotta -juhlanäyttely, avoimet ovet
sekä hallituksen perinnejaostolle onnistuneiden kaaderitans­  -tapahtumat, kesäkiertue näytöksineen kuudellatoista paik­
siaisten järjestämisestä. Tähän perinnetapahtumaan eivät    kakunnalla, Suomi Areena Porissa sekä osallistuminen
kaikki halukkaat valitettavasti edes mahtuneet mukaan. On­   valtakunnalliseen veteraanipäivään ja Hamina Tattooseen.
nekkaat kadettiveljet ja -sisaret olivat kursseilta 51–103,   Valtakunnalliset paraatit järjestetään Seinäjoella ja Mikke­
eli edustettuina olivat kadettikurssit yli viidenkymmenen    lissä. Kaikissa näissä tapahtumissa tuodaan Puolustusvoimia
vuoden ajalta!                         näyttävästi esille sekä toiminnallisesti että tulevaisuuteen
                                katsoen. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan laadukas Puo­
  Erityiskiitoksen ansaitsee myös Pohjois-Kymen kadetti­   lustusvoimat 100 vuotta -juhlakirja.
piiri, joka järjesti Suomen suurimman koululaisten itse­      Toivotan hyvää tulevaa Puolustusvoimien juhlavuotta
näisyyspäivän juhlan Kouvolassa. Olimme Kadettikuntana     kaikille Kadettikunnan jäsenille. Kantakaamme ylpeänä
ja kadettipiirien kautta aktiivisesti mukana hyvin monessa   meille uskottua upseerin virkapukua. Siirtäkäämme samalla
Suomen juhlavuoden tapahtumassa.                yhdessä katseemme seuraavaan sataan vuoteen. On monta
                                syytä olla ylpeä joukosta, johon kuulumme.
  Kymmenen vuoden tulevaisuudensuunnitelma on           Kolmannelle jatkovuodelle valittuna puheenjohtajana
­yhdessä sovittu ja tavoitteiltaan selkeä: vuonna 2027 Kadet­  haluan kiittää jäsenistöä valinnastani. Erityiskiitokseni osoi­
tikunta on edelleen yhtenäinen, organisaatioltaan toimiva ja  tan arvostetun Kylkiraudan päätoimittajalle, eversti Mika
taloudellisesti vahva aatteellinen veljesjärjestö – sukupuoli­ Kalliomaalle, tinkimättömästä palveluksesta visiomme ja
neutraalisti. Kadettiveljeys sekä kadettiupseerien yhteen­   arvojemme hyväksi. Samalla toivotan uudelle päätoimittajal­
kuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen ovat jatkossakin    le, everstiluutnantti Vesa Valtoselle, sitkeyttä kunniakkaassa
kestävä arvoperusta ja voimanlähde. Tärkeimmät yhteistyö­    luottamustehtävässä.
kumppanimme ovat pian 100-vuotias Puolustusvoimat ja        Rentouttavaa joulun aikaa yhteisen ja jälleen kerran laa­
99-vuotias Rajavartiolaitos. Kadettikunta edistää ja vahvistaa dukkaan lehden parissa.
kadettiupseerien ja kadettien yhteenkuuluvuutta sekä perin­
teisiin rakentuvaa suomalaista upseerihenkeä.          Puheenjohtaja
                                Prikaatikenraali	 Kim Mattsson
  Olemme valmistautuneet hyvin tulevaan Puolustus­
voimien 100-vuotisjuhlavuoteen. Syyskokouksessa pää­
tetyt Kadettikunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2018,
toimintasuunnitelma 2018–2020 ja strategia 2027 antavat
hyvän pohjan ja perusteet tulevaan. Seuraavaksi jalkau­
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10