Page 3 - Kylkirauta 4/2017
P. 3

pääkirjoitus

Opetuksen evoluutio

Talvisodassa punnittiin itsenäi­                             ovatkin luonteva tapa ilmaista opetuksen
    syyden kahden ensimmäisen                             päämääriä.
    vuosikymmenen aikana hankit­
tu asevelvollisuusarmeijan osaaminen                              Olennaista kuitenkin on palata perus­
ja asenne, eli Puolustusvoimien koulu­                          kysymykseen: miten nykyajan nuoriso
tusjärjestelmän laatu. Kuukautta ennen                          saadaan parhaiten oppimaan sotilaan
jatkosotaa ylipäällikkö Mannerheim ki­                          hyveet ja taistelijan taidot? Puolustus­
teytti asian päiväkäskyssään seuraavasti:                         voimien sekä upseerikoulutuksesta ja että
”Ankara, uhrautuva työ leimasi rauhan                           asevelvollisten koulutuksesta saama pa­
ajan vuodet, jolloin Kadettikoulun kasva­                         laute osoittaa, että järjestelmä toimii ja sen
tit nuorina upseereina juurruttivat sotilaan                       perusrakenteet ovat kunnossa. O­ ppimisen
hyveet ja taistelijan taidon Suomen nuo­                         kehittämisessä on siis kyseessä enemmän­
risoon. …tuli hetki, jolloin työn tulos oli                        kin hienosäätö ja evoluutio, ei revoluutio.
näytettävä. Koe kestettiin – Suomi säilyi.”
                                                Maanpuolustuskorkeakoulun tullessa
  Sotilaan hyveillä viitattaneen ennen                         vuoden vaihtuessa neljännesvuosisadan
kaikkea asenteeseen ja arvojen mukaiseen                         ikään on helppo todeta, että kunniak­
käyttäytymiseen. Taistelijan taidot taas edellyttävät vankkaa               kaiden itsenäisten sotilasopetuslaitosten
käytännön osaamista. Sotilaskoulutuksessa on siis kysymys      yhteen liittäminen oli viisas päätös. Korkeakoulu on löytänyt
sekä kasvatuksesta että oppimisesta. Pohdinta johtaa sotilas­    paikkansa tiedeyliopistojen joukossa pitäen samalla kuitenkin
pedagogiikan ytimeen. Pedagogiikalla tarkoitetaan käsitystä     hyvää huolta myös ammattiupseerin vaativan tehtävien amma­
siitä, miten opetus tulisi järjestää, sekä näkemystä sen kas­    tillisesta osaamisesta. Maanpuolustuskorkeakoulun kasvattien
vatuksellisista periaatteista. Opetuksen järjestelyjen suhteen   osaaminen vastaa alati muuttuvan yhteiskunnan vaatimuksia.
tehtävillä valinnoilla on siis myös kasvatuksellisia seuran­      Sotilaspedagoginen määritelmä sotilaan toimintakyvystä
naisvaikutuksia.                          on noussut uudelleen keskiöön. Sotilaan toimintakyky muo­
                                  dostuu fyysisen, psyykkisen, eettisten ja sosiaalisen ulottu­
  Valmiuden ylläpitoon liittyvien asioiden korostuminen luo    vuuden muodostamasta kokonaisuudesta. Osa-alueet vaativat
uusia perusteita sotilaspedagogisille valinnoille. Puolustus­    tuekseen aivan erilaisia oppimista tukevia opetusmenetelmiä.
voimain komentajan Maanpuolustuskurssien avajaispuheen       Fyysinen kunto kohenee ja säilyy vain säännöllisellä ja moni­
mukaisesti ”asevelvollisten koulutus on Puolustusvoimien      puolisella harjoittelulla. Psyykkistä ja eettistä toimintakykyä
toiminnan kovaa ydintä”.                      harjaannutettaessa operoidaan johtajakoulutuksen peruskysy­
                                  mysten parissa. Ammatti-identiteetin kasvatus edellyttää yksi­
  Kehittyvä teknologia avaa uusia mahdollisuuksia myös      lön arvomaailmaan ja käyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden
opetukseen. Simulaattoreilla ja virtuaalitodellisuutta hyödyn­   syväoppimista. Opettajien ja kouluttajien valveutuneisuudelle
tävillä järjestelmillä asioita ja ilmiöitä voidaan opettaa uudella ja pedagogiselle vaistolle asetettavat vaatimukset ovat suuret.
tavalla. Jokainen oppija saa toiminnastaan henkilökohtaisen       Uuden äärellä ollessamme on hyvä muistaa, että ennenkin
palautteen. Hän myös ymmärtää entistä laajemmin ympärillä      on näitä asioita mietitty. Kasvatuksellisuuden korostaminen
tapahtuvan toiminnan ja oman toimintansa vaikutuksen siihen.    oli yksi Suomen ensimmäisen sotilaspedagogin, Samuel Möl­
Virtuaaliopetuksessa palataan oppimisen perusasioiden ää­      lerin, perusajatuksista. Kadettikoulun opettajana ja johtajana
relle: jokaisen yksilön oppimista voidaan tukea. Oikeutetusti    hän oli sisäistänyt kasvatuksen merkityksen suomalaisen
sanotaan, etteivät pelit koskaan korvaa käytännön harjoittelua.   u­ pseeriston koossapitävänä voimana.
Toivottavasti ne kuitenkin kehittävät myös käytännön harjoi­      Kylkiraudan vuoden viimeinen numero päättää neljä
tuksia. Yksittäisen sotilaan oppimispolku voidaan optimoida.    vuotta kestäneen päätoimittajakauteni. Kadettiupseerien
                                  lehden jatkuvalle kehittämiselle on eduksi, että ruorimiestä
  Oppimisen kehittämisessä tärkeitä ovat erilaiset kokeilut.   vaihdetaan säännöllisin väliajoin. Uudet lehden tekijät avaavat
Erilaisia vaihtoehtoja kokeilemalla haetaan kullekin kohde­     uusia näkökulmia Kadettikunnan jäsenkunnan keskinäiseen
ryhmälle parhaita mahdollisia opetusmenetelmiä oppimis­       ajatusten vaihtoon, kuten myös lehden ääneen yhteiskunnassa.
tavoitteiden saavuttamiseksi. Kokeilukulttuurin ideana on, että   Luottamustehtävä on ollut minulle ennen kaikkea kunniateh­
tehdään paljon pieniä, toistuvia ja toimintaa pienen askelin    tävä. Luovutan päätoimittajan kynän seuraajalleni everstiluut­
kehittäviä kokeiluja. Olennaista on, että ne tehdään mahdol­    nantti Vesa Valtoselle.
lisimman lähellä käyttäjää. Sotilaskoulutuksessa ja opetuk­       Kiitän lehden toimituskuntaa ja Kadettikunnan toimiston
sessa tämä tarkoittaa vallan ja voimaannutuksen antamista      henkilöstöä korvaamattomasta avusta ja tuesta sekä lukijoi­
opettajille ja kouluttajille. Esimiesten ja esikuntien tehtävänä  tamme jatkuvasta mielenkiinnosta Kylkirauta-lehteä kohtaan.
on mahdollistaa kokeilut.                        Rauhallista joulua ja antoisia lukuhetkiä!

  Opetuksen kehittämisestä päädytään vääjäämättä oppi­      Päätoimittaja Mika Kalliomaa
misen kehittämiseen, mikä taas johtaa yksilön oppimisen       mika.kalliomaa(at)kylkirauta.fi
tarkasteluun. Kysymys ei siis kuulu, miten opetus toteutetaan,
vaan miten ihminen saadaan oppimaan? Puolustusvoimien
koulutusjärjestelmässä on perinteisesti painotettu harjoitusten
toteuttamista ja opetuksen läpivientiä. Järjestelmätasolla ne
   1   2   3   4   5   6   7   8